Szukaj
kanapa sofa fotel narożnik łóżko kontynentalne pufa rozkładana funkcja spania promocja outlet
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

forniro24 banner o nas

 

 

Regulamin 
internetowego sklepu meblowego Forniro24

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Forniro24, dostępny pod adresem internetowym www.forniro24.pl, prowadzony jest przez WUMEX Sp. K. Sp. z o. o. z siedzibą w: Lipie 1a, 63-645 Łęka Opatowska, nr REGON: 363004695, NIP: 6192024814, KRS: 0000586868, o kapitale zakładowym 20 000,00 zł.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – WUMEX Sp. K. Sp. z o. o. z siedzibą w: Lipie 1a, 63-645 Łęka Opatowska, nr REGON: 363004695, NIP: 6192024814, KRS: 0000586868, o kapitale zakładowym 20 000,00 zł.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy Forniro24 prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.forniro24.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt lub Produkty – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Strona Produktu – podstrona na stronie www Sklepu, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: WUMEX Sp. K. Sp. z o. o., Lipie 1a, 63 - 645 Łęka Opatowska

2. Adres e-mail Sprzedawcy: forniro24@gmail.com (Forniro24)

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 884 885 507 (Forniro24)

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 67 1090 1144 0000 0001 3438 3779

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

 

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane przez dewelopera, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Produkty oferowane na stronie www Sklepu do sprzedaży są fabrycznie nowe (z wykluczeniem zakładki outlet) oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem Produktów sprzedawanych w ramach zakładki outlet, które mogą nosić ślady użytkowania i/lub niewielkie uszkodzenia. Widoczne na zdjęciach na Stronach Produktów kolory skór i tkanin oraz innych elementów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Podane na Stronach Produktów wymiary mebli mogą nieznacznie, w granicach określonych normami polskimi, odbiegać od rzeczywistych. Konsument proszony jest o wzięcie powyższych cech pod uwagę dokonując Zamówienia.

4. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Informacje o Produktach podane na stronie www Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, promocje i dostępność, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adresu e-mail oraz wybranego hasła.

2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy forniro24@gmail.com .

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka",
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 • wybrać sposób dostarczenia Produktu i płatności,
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • zaakceptować warunki Regulaminu,
 • potwierdzić Zamówienie w Podsumowaniu zakupów poprzez przycisk "Zamawiam i płacę".

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:

 • dostawa transportem Sklepu lub firmą transportową współpracującą ze Sklepem
 • wysyłka pocztą (dostępne tylko przy zamawianiu próbek tkanin)

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność przy odbiorze gotówką za pobraniem (lub przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy, jeśli strony tak ustalą)
 • płatności elektroniczne ePrzelew
 • płatność ratalna eRaty Santander Consumer Bank

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatność i dostawa.

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki (chyba, że strony ustalą inaczej).
 • płatności ratalnej eRaty Santander Consumer Bank – płatność odbywa się za pośrednictwem Banku.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie na stronie Produktu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin (chyba, że strony ustalą inaczej).

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyrażenia zgody Sklepu na dokonanie przez Klienta płatności za pomocą przelewu tradycyjnego – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności ratalnej eRaty Santander Consumer Bank – od dnia pozytywnego przyjęcia wniosku i poinformowania o tym Sklepu przez Bank.

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Produktu w jego podstawowej cenie nie obejmuje wniesienia do mieszkania i montażu Produktu.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce Płatność i dostawa oraz w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu do Sklepu Forniro24 drogą elektroniczną na adres forniro24@gmail.com . Wzór Oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania i uznania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, które nie są opisane w niniejszym Regulaminie, a które nie oferował Sprzedawca. Sprzedawca nie ponosi również kosztów przygotowania (tj. ponownego opakowania i wyniesienia mebla z budynku) Produktu do odbioru od Konsumenta. W przypadku nieprzygotowania Produktu przez Konsumenta do odbioru przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do nieodebrania Produktu, a przez to do wydłużenia terminu zwrotu kosztów, tj. wstrzymania się ze zwrotem płatności.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

8. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od Umowy znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.

 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić do Sklepu Forniro24 drogą elektroniczną na adres forniro24@gmail.com . Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Na wszystkie produkty Sklepu Forniro24 udzielona jest 24-miesięczna gwarancja, liczona od daty otrzymania Produktu przez Konsumenta.

7. Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików "cookies".

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu obsługi kontaktu z Klientem, realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celach marketingowych, statystycznych i badawczych wyłącznie przez Sprzedawcę w ramach projektowania komunikacji sprzedażowej.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy firmą transportową współpracującą ze Sklepem, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. O takim celu należy poinformować Sklep Forniro24 pocztą elektroniczną na adres forniro24@gmail.com .

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 


W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 pod numerem telefonu 884 885 507 lub mailowo na adres forniro24@gmail.com.

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl